logo Strefa Twórcza Fotografia

Polityka prywatności

scroll bottom
 1. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim, w tym przede wszystkim z przepisami RODO.
 2. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl udziela licencji wieczystej na przedmiotowy dokument prawny.
 3. Wieczysty Licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. STREFA TWÓRCZA FOTOGRAFIA I FILM Dominika Chmielarz, NIP: 8522152204, al. Wojska Polskiego 42/U4/IIp, 70-473 Szczecin, info@stfotografia.pl, będący właścicielem strony https://www.stfotografia.pl/ zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim ustanowionych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://www.stfotografia.pl/

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej https://www.stfotografia.pl/ .
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych STREFA TWÓRCZA FOTOGRAFIA I FILM Dominika Chmielarz, NIP: 8522383369, al. Wojska Polskiego 42/U4/IIp, 70-473 Szczecin, będący właścicielem strony https://www.stfotografia.pl/ .
 5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich.
 8. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

 

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”);
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”);
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).

 

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu zamieszczony na stronie https://www.stfotografia.pl/ obejmuje m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e -mail, nr telefonu służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nim kontaktu handlowego, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora czy też prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy.
 2. Dane osobowe zbierane na stronie https://www.stfotografia.pl/ są przetwarzane przede wszystkim na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 5. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:
  a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

§4. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, wyceny usług, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń.
 2. Jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

§5. Odbiorcy danych osobowych

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora zamówienie i zajmujące się jego obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.

 

§6. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
  a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO);
  d) ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO);
  e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
  f) do sprzeciwu  (art. 21 RODO).
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.
 3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§7. Naruszenie ochrony danych osobowych

 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłasza je organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 

§8. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 1. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

 

§9. Zmiany w polityce prywatności

 1. Stosownie do potrzeb zastrzegamy możliwość zmiany lub modyfikacji Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie.

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 30.09. 2020 r.

 

POLITYKA COOKIES
https://www.stfotografia.pl/

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies używanych w Serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i przechowywanych za pośrednictwem plików cookies w Serwisach jest:
  a) STREFA TWÓRCZA FOTOGRAFIA Grzegorz Chmielarz, NIP: 8522152204, al. Wojska Polskiego 42/U4/IIp, 70-473 Szczecin,
  b) w przypadku cookies osób trzecich (naszych partnerów), czyli cookies pochodzących z domen internetowych naszych partnerów innych niż nasza domena – nasi partnerzy.

 

§ 2. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do klientów.

 1. Używamy plików cookies na naszych stronach. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Użytkownika w związku korzystaniem ze strony internetowej https://www.stfotografia.pl/.
 3. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony.
 4. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 5. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić klientowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.
 6. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie https://www.stfotografia.pl/.
 7. Klient może sprzeciwić się działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

 

§3. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane 

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
  c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.

 

§4. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Korzystamy z usług:
  a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 4. W celu :
  a) zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
 5. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza wersja polityki cookies obowiązuje od dnia 30.09. 2020 r.

strefatworczafotografia
F
F